Laboratórne cvičenia z fyziky
(Aktualizácia: 20. 9. 2017)

Miestnosť

Rozvrh

Úlohy

AB 104

R_104

LU_104

AB 105

R_105

LU_105

AB 106

R_106

LU_106

AB 107/110

R_107 - 110

LU_107 

AB 112

R_112

 


 

 

 

            Laboratórny poriadok,             Poskytnutie prvej pomoci

Úvodné poznámky

 1. Úvod
 2. Chyby merania     Výpočet:  Tabuľka (Excel), PdfTlac: Priame merania, Postupna metoda ,   Komentár
 3. Kreslenie diagramov
 4. QtiPlot: Program Manuál(Brožúra), Manual (En)
 5. Vzorový referát pre úlohu II.5D: Súbor /zmenené: 19.02.08/
 6. Pokyny pre vypracovanie referátov: Pokyny /zmenené: 24.9.10/

 

ÚLOHY

I. Všeobecné
II. Kmity – Deformácia
III. Elektrina
IV. Magnetizmus
V. Optika a elektromagnetizmus
VI. Simulácie

    

I. Všeobecné

 1. Meranie objemu valčeka nepriamou metódou ( Vzorový referát)
 2. Meranie hustoty kvapalných látok
 3. Meranie hustoty tuhých látok
 4. Tepelná kapacita tuhých látok
 5. Určenie skupenského tepla varu kvapaliny
 6. Meranie Poissonovej konštanty
 7. Vyšetrovanie teplotnej závislosti odporu
 8. Meranie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami

Späť

 

II. Kmity - Deformácia

 1. Určenie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom
 2. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla  (výpočet, Manuál (Oprava v Manuáli - 2 kyvy je 1 kmit))
 3. Určenie momentu zotrvačnosti torzným kyvadlom
 4. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune
 5. Vyšetrovanie pružnej deformácie
          A) Meranie modulu pružnosti v ťahu z predĺženia tyče
          B) Meranie modulu pružnosti v ťahu z priehybu tyče
          C) Meranie modulu pružnosti v šmyku statickou metódou
          D) Meranie modulu pružnosti v šmyku dynamickou metódou
   

Späť

 

III. Elektrina

 1. Meranie odporu pomocou voltmetra a ampérmetra
 2. Meranie volt-ampérových charakteristík polovodičových diód
 3. Meranie dynamického odporu polovodičových diód
 4. Meranie indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom
 5. Štúdium rezonančného sériového RLC obvodu

Späť

 

IV. Magnetizmus

 1. Štúdium magnetického poľa Zeme
 2. Určovanie magnetického poľa Zeme pomocou tyčového magnetu a určenie magnetického momentu tyčového magnetu
 3. Vyšetrovanie vlastností feromagnetika
 4. Meranie základných parametrov polovodičových materiálov - Hallov jav

Späť

 

V. Optika a elektromagnetizmus

 1. Meranie na optických sústavách
 2. Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
 3. Štúdium spektra výbojky optickou mriežkou
 4. Vyšetrovanie elektromagnetických vĺn

Späť

 

VI. Simulácie

 1. Mechanický nelineárny systém
 2. Elektrický nelineárny systém
 3. Pád telesa v kvapaline
 4. Matematické kyvadlo
 5. Fyzikálne kyvadlo
 6. Sprihnuté kyvadlá

Späť

 

Počet prístupov:

do 12.2.2015: 177 000 prístupov