Preskoč na menu Tlač Späť
Výučba

Výučba

Osnova predmetu

Názov predmetu:
Fyzika 1
Študijný program:
Strojárske technológie
Rozsah predmetu:
20-6-0 s*
Typ predmetu:
povinný
Ročník:
I.
Semester:
letný
Prednášajúci:
doc.Ing.I.Jamnický,CSc.
 
Odporúčané príklady určené na výpočtové cvičenie a návody na laboratórne cvičenia pripravil kolega Ing. Žucha a môžete si ich zosnímať na stránke download.
 1. Úvod. Predmet a rozdelenie fyziky. Vzťah fyziky a technických vied. Metódy fyziky. Fyzikálne pojmy, veličiny a jednotky. Skalárne a vektorové veličiny, skalárne a vektorové pole.
 2. Kinematika pohybu hmotného bodu. Poloha, rýchlosť a zrýchlenie hmotného bodu. Uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie. Zložky vektorov rýchlosti a zrýchlenia. Vzájomný súvis kinematických veličín. Základné druhy priamočiareho a krivočiareho pohybu bodu.
 3. Dynamika hmotného bodu. Pojem sily, pohybové zákony. Pohybová rovnica. Príklady riešenia pohybovej rovnice pri pôsobení rôznych síl. Časový, dráhový a otáčavý účinok sily. Impulz sily a hybnosť. Mechanická práca a kinetická energia. Výkon a účinnosť. Moment sily a moment hybnosti. Základné typy silového pôsobenia.
 4. Popis pohybu z hľadiska dvoch rôznych vzťažných sústav. Galileiho transformácie. Lorentzove transformácie. Dôsledky Lorentzovej transformácie na kinetické a dynamické veličiny.
 5. Gravitačné pole. Newtonov gravitačný zákon. Pojem silového poľa. Intenzita gravitačného poľa. Skalárny popis silového poľa. Práca a potenciálna energia. Zákon zachovania mechanickej energie. Potenciál gravitačného poľa. Súvis intenzity a potenciálu. Pohyb v homogénnom a centrálnom gravitačnom poli.
 6. Dynamika sústav hmotných bodov a telesa. Hmotný stred sústavy hmotných bodov. Postupný pohyb sústavy, 1. veta impulzová. Otáčavý pohyb sústavy, 2. veta impulzová. Zákony zachovania hybnosti a momentu hybnosti. Reaktívny pohyb. Dokonale tuhé teleso. Ťažisko telesa, vety o ťažisku. Postupný a otáčavý pohyb telesa. Kinetická energia tuhého telesa. Moment zotrvačnosti. Pohybové rovnice telesa. Niektoré prípady pohybu tuhého telesa: zotrvačník, fyzikálne kyvadlo, presecný pohyb.
 7. Stavba a mechanické vlastnosti tuhých látok. Základné predstavy o štruktúre látok a charaktere väzbových síl. Pružná deformácia. Hookov zákon. Trvalá deformácia a mechanická pevnosť. Energia deformovaného telesa.
 8. Mechanické kmity a vlny. Kmitavý pohyb, harmonický pohyb, oscilátor. Netlmený a tlmený harmonický oscilátor. Vynútené kmity, rezonancia. Skladanie kmitov. Sústava harmonických oscilátorov. Vlnenie, vlnová rovnica. Šírenie vlnenia v priestore. Skladanie vlnenia. Interferencia vlnenia. Stojaté vlnenie. Dopplerov jav. Zvuk a ultrazvuk. Využitie ultrazvuku v technike.
 9. Mechanika kvapalín. Stavba a charakteristické vlastnosti kvapalín. Základné zákony hydrostatiky. Prúdenie ideálnej kvapaliny - základné rovnice. Prúdenie reálnej kvapaliny - viskozita. Povrchové napätie. Javy na rozhraní troch skupenstiev.
 10. Termika. Tepelný pohyb v látkach, teplota. Meranie teploty. Teplotná rozťažnosť látok. Teplo ako forma výmeny energie. Tepelná kapacita, merná tepelná kapacita. Prenosové javy, vedenie tepla.
 11. Molekulárno-kinetická teória ideálneho plynu. Kinetická interpretácia tlaku a teploty. Rozdelenie energie medzi molekulami plynu. Štatistické princípy popisu ideálneho plynu. Maxwellovo rozdelenie rýchlosti molekúl. Základné zákony ideálneho plynu, stavová rovnica. Reálne plyny, Van der Waalsova rovnica. Skvapalňovanie plynov, kritická teplota.
 12. Základy termodynamiky. Termodynamický popis, stavové veličiny, 1. zákon termodynamiky. Tepelné kapacity a merné teplá. Termodynamika stavových zmien ideálneho plynu. Adiabatický dej. Pojem vratného, nevratného a kruhového deja. Carnotov cyklus. 2 zákon termodynamiky. Entrópia a pravdepodobnosť stavu sústavy. 3. zákon termodynamiky. Tepelné stroje a Carnotov cyklus. Chladiace zariadenia.

Základná literatúra

 1. Krempaský: Fyzika, ALFA 1983
 2. V. Hajko, Daniel-Szabo: Základy fyziky, Veda 1983
 3. F. Krupka, L. Kalivoda: Fyzika, SNTL/ALFA 1989
 4. V. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA 1988 (1983)
 5. I. Jamnický: Kmity
 6. J. Braciník: Vlny
 7. Hockicko P.: Fyzika v príkladoch
 8. Kolektív autorov: E - skriptá Fyzika 1
 9. Kolektív autorov: E - fyzika
* s - skúška