Preskoč na menu Tlač Späť
Výučba

Výučba

Základné pojmy a vzťahy

Názov predmetu:
Fyzika 1
Študijné programy:
Strojárske technológie
Rozsah predmetu:
20-6-0 s*
Typ predmetu:
povinný
Ročník:
I.
Semester:
letný
Skúšajúci:
doc.Ing.I.Jamnický,CSc.
 
V tejto časti písomnej skúšky je nutne uviesť len požadované definície, vzťahy, alebo zákony. Nie je potrebné odvodzovanie alebo zdôvodňovanie uvedených tvrdení. Je potrebné vysvetliť význam každého symbolu, vektory označiť príslušným symbolom. Skalárny alebo vektorový súčin dôsledne vyznačiť! V prípade nedodržania týchto pravidiel nie je možné uznať odpoveď za správnu!
 1. Definujte skalárny a vektorový súčin dvoch vektorov. Definujte veľkosť vektora a vyjadrite pomocou zložiek.
 2. Aké súradnicové sústavy vo fyzike používame a akými súradnicami v nich určujeme polohu hmotného bodu? Ktoré sú základné, vedľajšie a odvodené jednotky používané vo fyzike?
 3. Definujte vektory rýchlosti a zrýchlenia.
 4. Definujte vektory uhlovej rýchlosti a uhlového zrýchlenia.
 5. Napíšte vzťah, vyjadrujúci rozklad zrýchlenia na tangenciálnu a normálovú zložku!
 6. Sformulujte Newtonove pohybové zákony.
 7. Definujte impulz sily a hybnosť, vyjadrite ich vzájomný súvis.
 8. Definujte prácu sily, definujte kinetickú energiu.
 9. Ako sú definované výkon a účinnosť?
 10. Definujte moment sily a moment hybnosti.
 11. Napíšte Newtonov gravitačný zákon. Definujte vektor intenzity gravitačného poľa!
 12. Definujte potenciálnu energiu v gravitačnom poli. Definujte potenciál v gravitačnom poli! Ako je definované konzervatívne pole.
 13. Vyjadrite vzťah intenzity a potenciálu gravitačného poľa! Vyjadrite princíp superpozície pre gravitačné pole!
 14. Vyjadrite tok vektora intenzity gravitačného poľa uzavretou plochou!
 15. Ako je definovaný hmotný stred sústavy hmotných bodov?
 16. Napíšte pohybové rovnice pre sústavu hmotných bodov (prvá a druhá veta impulzová).
 17. Uveďte definíciu ťažiska. Čo hovoria vety o ťažisku.
 18. Definujte moment zotrvačnosti . Napíšte Steinerovu vetu.
 19. Napíšte podmienky rovnováhy tuhého telesa!
 20. Vyjadrite kinetickú energiu pre všeobecný prípad pohybu tuhého telesa!.
 21. Napíšte definície relatívneho predĺženia, relatívneho priečneho skrátenia, relatívneho posunutia!
 22. Definujte ťahové a šmykové napätia! Napíšte Hookov zákon pre ťahové a pre šmykové namáhanie!
 23. Napíšte pohybovú rovnicu pre netlmený harmonický oscilátor! Napíšte všeobecné riešenie!
 24. Napíšte základné zákony hydrostatiky.
 25. Napíšte základné rovnice popisujúce prúdenie kvapaliny.
 26. Akými vzťahmi je popísaná teplotná rozťažnosť látok?
 27. Definujte pojem tepla! Definujte tepelné kapacity pri stálom objeme a stálom tlaku.
 28. Ako sú definované tepelné kapacity, merná tepelná kapacita a skupenské teplo?
 29. Napíšte stavovú rovnicu ideálneho plynu. Ktoré sú ďalšie základné zákony ideálneho plynu?
 30. Napíšte základné termodynamické zákony (vety)!
 31. Napíšte Mayerovu rovnicu.
 32. Charakterizujte adiabatický dej. Napíšte Poissonovu rovnicu pre adiabatický dej.
 33. Určte prácu a zmenu vnútornej energie pri izotermickom, izobarickom, izochorickom a adiabatickom deji.
 34. Čo je Carnotov cyklus, aká práca sa pri ňom vykonáva a čomu sa rovná jeho účinnosť?
 35. Aká je maximálna (ideálna) účinnosť tepelného stroja?

 

Odporúčané príklady určené na skúšku si môžete zosnímať na stránke Rôzne > Download.
 1. Kinematika pohybu hmotného bodu. Príklady č. 2, 3, 4, 5, 6.
 2. Dynamika hmotného bodu. Príklad č. 1, 3.
 3. Gravitačné pole. Príklady č. 1, 3, 4.
 4. Dynamika sústavy hmotných bodov. Príklady č. 1, 2, 5, 7.
 5. Mechanika kvapalín a plynov. Príklady č. 1, 2, 3.
 6. Termika a molekulárno-kinetická teória ideálneho plynu. Príklady č. 2, 3, 4, 5.
 7. Základy termodynamiky. Príklady č. 1, 2, 4, 5.

 

Základná literatúra

 1. Krempaský: Fyzika, ALFA 1983
 2. V. Hajko, Daniel-Szabo: Základy fyziky, Veda 1983
 3. F. Krupka, L. Kalivoda: Fyzika, SNTL/ALFA 1989
 4. D. Pudiš: Vybrané kaptitoly z fyziky, EDIS Žilina 2007
 5. V. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA 1988 (1983)
 6. Hockicko P.: Fyzika v príkladoch
 7. Kolektív autorov: E - skriptá Fyzika 1
 8. Kolektív autorov: E - fyzika
* s - skúška