Preskoč na menu Tlač Späť

Výskum | Research

O výskume

V rámci viacerých grantových projektov za­meraných na využitie akustoelektrických a akustooptických interakcií pri skúmaní vlast­ností kondenzovaných látok bola postupne experimentálne, teoreticky a softwarovo vy­budovaná nová akustická technika transient­nej spektroskopie hlbokých centier v polo­vodičoch (A–DLTS). Táto technika využíva a­kustoelektrický signál generovaný na rozhraní polovodičovej štruktúry alebo na miestne nehomogenity priestorového náboja pri pre­chode akustickej vlny, ktorý je veľmi citlivý na akékoľvek zmeny v rozložení priestorového náboja pri prechode akustickej vlny. Keďže signál akustoelektrickej odozvy je úmerný koncentrácii nosičov v oblasti rozhrania, meraním časového vývoja akustoelektrického signálu možno určiť aktivačné energie, účinné prierezy a koncentrácie hlbokých centier.

Monografia >
Monograph >
Monografia | Monograph

V ostatnom období boli rozpracované ďalšie verzie techniky A–DLTS pôvodne využívajúce pozdĺžnu akustickú vlnu, a to pre povrchovú akustickú vlnu využívajúcu vf zložku priečneho akustoelektrického signálu produkovanú elek­trickým poľom povrchovej akustickej vlny a pre akustickú vlnu generovanú vf poľom na nehomogenite priestorového náboja vytvore­nej svetlom vo vysokoodporovom polovodiči. Súčasne všetky techniky boli využité pri vyšetrovaní hlbokých centier v GaAs/AlGaAs heteroštruktúrach.

V súčasnosti sa okrem A–DLTS venuje pozornosť aj iónovo vodivým sklám. Zame­riavame sa na meranie elektrickej vodivosti v závislosti od frekvencie a od teploty. Sú­bežne sa vyšetrujú aj akustické vlastnosti uvedených materiálov. Na základe korelácie nameraných výsledkov elektrických a akus­tických vlastností skiel hľadáme model popisu­júci transport iónov v uvedených materiáloch.

About research

The new technique of acoustical deep level transient spectroscopie (A-DLTS) was experimentally and theoretically designed and created in the frame of the grant projects. These grant projects were aimed at using of acoustic-electrical and acoustic-optical inter­actions by investigations of physical pro­perties of condensed matter. This technique uses acoustic-electrical signal, which is gene­rated on the surface of semiconductor stru­cture and on the local inhomogenities of the space charge due to the transition of acousti­cal wave, respectively. This acoustic-electrical signal is very sensitive on space charge changes. From the time response mea­surements of acoustic-electrical signal the activation energies, effective cross-sections and concentrations of deep levels could be determined because the acoustic-electric response is dependent on the carrier con­centration in the interface region.

Meracia aparatúra A-DLTS >>
Basic arrangements of A-DLTS >>
A-DLTS

Recently, the next versions of A-DLTS techniques were developed, which use longitudal acoustic wave: for the surface acoustic wave uses high frequency part of transversal acoustic-electric signal generated by electrical field of surface acoustic wave and for the acoustic wave generated by high frequency field on inhomogenities of space charge created by light in high-resistant semi­conductors. All techniques were employed together for investigations of deep levels in GaAs/AlGaAs heterostructures.

Nowadays except A-DLTS measurents we deal with ion conductive glasses. We focus on measurement of electrical conductivity in dependence of frequency and temperature, respectively. The acoustical properties are investigated together. Following correlation of measured results of electrical and acoustical properties we looks for model describing the ion transport in these materials.