P u b l i k a č n á   č i n n o s ť

 

2011 2010 2009 2008 2007. 2  2006. 4  2005. 5  2003. 5  2002. 6  2001. 7  2000. 7  1998. 8  1997  8  1996  8

 

Jozef Kúdelčík, Peter Bury, Peter Kopčasnský, Milan Timko: Acoustic investigation of structure of magnetic fluids based on transformer oil mogul,  J. Vajda, I. Jamnicky, In: Proceedings of 19th International Conference on APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER 9APCOM 20130, June 19 -21, 2013, Hotel Partia, Štrbské pleso, Slovak Republic, ISBN 978-80-227-3956-6, str. 34-37

 

Rafajdus Pavol - Vavrúš Vladimír - Kúdelčík Jozef - Dobrucký Branislav: Analysis over-voltages and losses of energy transfer for ultra deep wells In: ISEM 2013 : XX. international symposium on electric machinery in Prague is organized ... like the XX. scientific conference : 10.-12. September 2013. - Prague: Czech Technical University, 2013. - ISBN 978-80-01-05377-5. - S. 71-78. 

ADN  0,546: Kúdelčík J., Bury P., Kopčanský Peter, Timko  Milan Závišová, Vlasta Acoustic properties of magnetic fluids based on transformer oil under magnetic field In: Journal of Electrical Engineering = Elektrotechnický časopis. - ISSN 1335-3632. - Vol. 64, no. 6 (2013), s. 381-385. 

J. Kúdelčík, P. Bury, M. Šebök. Acoustic investigation of magnetic fluid based on transformer oil TECHNOL In: Diagnostika '13 : conference on diagnostics in electrical engineering CDEE 2013 : Pilsen, September 2-4, 2013. - Pilsen: University of West Bohemia, 2013. - ISBN 978-80-261-0210-6. - S. 136-139.

Peter Hockicko, Jozef Kúdelčík. Acoustic investigation of metaphosphate ion conductive glasses In: Material - Acoustic - Place 2013 [elektronický zdroj] : 8th international conference, September 18-20, Zvolen, Slovakia : book of abstracts. - Zvolen: Technical University in Zvolen, 2013. - ISBN 978-80-228-2532-0. - CD-ROM, [1] s.

Peter Hockicko, Jozef Kúdelčík. Vyšetrovanie metafosfátových iónovo vodivých skiel metódami akustickej spektroskopie In: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum : vedecký recenzovaný zborník. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. - ISBN 978-80-228-2531-3. - S. 103-107.

ADC 0.453: Halanda Juraj - Zahoranová Anna  - Kúdelčík Jozef  - Černák Mirko Chemical aspects of streamer mechanism for negative corona discharges,  In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 106, Sp. iss. Suppl. 5 (2012), s. 1447-1449. 

J. Kúdelčík, M. Kúdelčíková. Pendulum and its measurement In: 19th conference of Slovak Physicists : 3.-6.9.2012 Prešov University, Prešov : proceedings. - Košice: Slovak Physical Society, 2013. - ISBN 978-80-970625-8-3. - S. 141-142.

Jozef Kúdelčík, Miroslav Gutten: The effect of pressure on the breakdown in transformer oil, In: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation - NEET 2013 : 8th international conference, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013. - Lublin: Lublin University of Technology, 2013. - ISBN 978-83-63569-49-5. - S. 37.

Jozef Kúdelčík, Peter Hockicko: Štúdium knitavého pohybu, In: Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva = Physics teaching in reformed system of education : zborník referátov z XVIII. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2012 : (Račkova dolina, 17.-20. októbra 2012). - Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-558-0232-9. - S. 361-367. Poznámka: Príspevok vyšiel aj vo forme abstraktu v zborníku Physics teaching in reformed system of education = Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva : book of abstracts from XVIII. international conference DIDFYZ 2012 (Račkova dolina, October 17-20, 2012). Nitra : FNS CPU, 2013. - ISBN 978-80-558-0232-9. - S. 40

Jozef Kúdelčík, Bury, Peter ; Kopčanský, Peter ; Timko, Milan: Acoustic investigation of structure of magnetic fluids based on transformer oil mogul, In: APCOM 2013 : proceedings of the 19th international conference on applied physics of condensed matter : June 19-21, 2013, Štrbské Pleso, Slovak Republic. - Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-227-3956-6. - S. 34-37. 

Štefan Hardoň, Jozef Kúdelčík, Peter Bury: New improved technique for MOS inteface states investigation, In: TRANSCOM 2013 : 10-th European conference of young research and scientific workers : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0694-7. - S. 49-52.

Branislav Dobrucký Kúdelčík, Jozef ; Vavrúš, Vladimír ; Rafajdus, Pavol: DC and AC analysis of power cable for pulse power sources for geothermal applications  In: Elektrorevue [elektronický zdroj] : časopis pro elektrotechniku. - ISSN 1213-1539. - 2013. - Vol. 4, no. 2 (june 2013), online, [6] s. - Popis urobený 9.7.2013. - Spôsob prístupu: http://www.elektrorevue.cz/en/articles/analogue-technics/0/dc-and-ac-analysis-of-power-cable-for-pulse-power-sources-for-geothermal-applications/ 

J. Kudelcik,  Bury, P. ; Drga, J. ; Kopčanský, P. ; Závišová, V. ; Timko, M.: Comparison of theories of anisotropy in transformer oil-based magnetic fluids, In: Advances in electrical and electronic engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 11, no. 2 spec. iss. (2013), s. 147-155. 

ADC 1.826: J. Kúdelčík (40%) Bury, P. ; Drga, J. ; Kopčanský, P. ; Závišová, V. ; Timko, M.: Structure of transformer oil-based magnetic fluids studied using acoustic spectroscopy, In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - ISSN 0304-8853. - Vol. 326, Iss. 1 (2013), s. 75-80. 


2012

 

Meranie a meracie systémy I : prístroje a systémy / Gutten Miroslav, Šimko Milan, Kúdelčík Jozef, Korenčiak Daniel, Rafajdus Pavol (Redaktor, editor), Kneppo Ivan (Recenzent), Kozák Štefan (Recenzent). - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - 258 s., [20,88 AH; 21,47 VH]. - ISBN 978-80-554-0583-4.

 

ADC 0,531: Temperature effect on the structure of transformer oil based magnetic fluids using acoustic spectroscopy / Kúdelčík Jozef, Bury Peter, Drga Jozef, Kopčanský P., Závišová V., Timko M., Anonymné recenzné konanie zo strany vydavateľa N/A (Recenzent), 2012. In: Acta Physica Polonica A. - ISSN 0587-4246. - Vol. 121, No. 5-6 (2012), s. 1169-1171.

 

The anisotropy of transformer oil-based magnetic fluids studies acoustic spectroscopy / Kúdelčík Jozef, Bury Peter, Drga Jozef, Kopčanský Peter, Závišová Vlasta, Timko Milan, Adamec Bohumil (Recenzent), Altus Juraj (Recenzent), 2012. In: ELEKTRO 2012 : 9th international conference : Žilina - Rajecké Teplice, Slovakia, May 21st-22nd. - [S.l.] : IEEE, 2012. - ISBN 978-1-4673-1178-6. - CD-ROM, s. 508-513.

 

Structure properties of transformer oil based magnetic fluid / Kúdelčík Jozef, Bury Peter, Drga Jozef, Závišová Vlasta, Timko Milan, Kopčanský Peter, 2012. In: Physics of materials 2012 : proceedings of the scientific conference : 17-19 October 2012. - Košice : Technical University, 2012. - ISBN 978-80-553-1175-3. - S. 63-67.

 

Complex approach for laboratory practices / Kúdelčík Jozef, Hockicko Peter, 2012. In: 17th conference of Czech and Slovak physicists : 5.-8.9.2011, University of Žilina, Žilina : proceedings. - [S.l.] : Slovak Physical Society, 2012. - ISBN 978-80-970625-4-5. - S. 111-112.

 

The influence of pressure on the breakdown in transformer oil / Kúdelčík Jozef, 2012. In: 19th Conference of Slovak physicists : 3.-6.9.2012 Prešov University, Prešov : proceedings of abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2012. - ISBN 978-80-970625-5-2. - [1] s.

 

Pendulum and its measurement / Kúdelčík Jozef, Kúdelčíková Mária, 2012. In: 19th Conference of Slovak physicists : 3.-6.9.2012 Prešov University, Prešov : proceedings of abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2012. - ISBN 978-80-970625-5-2. - [1] s.

 

Influence of magnetic field on structural changes in transformer oil based magnetic fluids / Kúdelčík Jozef, Bury Peter, Drga Jozef, Kopčanský Peter, Závišová Vlasta, Timko Milan, 2012. In: 17th conference of Czech and Slovak physicists : 5.-8.9.2011, University of Žilina, Žilina : proceedings. - [S.l.] : Slovak Physical Society, 2012. - ISBN 978-80-970625-4-5. - S. 37-38.

 

The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposities / Koltunowicz T. N., Zhukowski P., Bondariev V., Fedotova J. A., Svito I. A., Bury Peter, Kúdelčík Jozef, 2012. In: Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012. - ISSN 1822-508X. - S. 220-225.

 

Transient analysis of power cable for ultra-deep geothermal wells / Dobrucký Branislav, Kúdelčík Jozef, Vavrúš Vladimír, Rafajdus Pavol, 2012. In: LVEM 2012 : conference proceedings of the 12. international conference on Low voltage electrical machines : October 15th-16th, 2012, Slapanice, Czech Republic. - [Brno : VUT Brno], 2012. - ISBN 978-80-214-4602-1. - CD-ROM, [5] s.

 

2011

 

Vedecké práce v časopisoch (zoznam):

 1. Jozef Kúdelčík, Pavel Virdzek, Beáta Trpišová, Mária Kúdelčíková: Použitie počítača v podmienkach laboratórnych cvičení, 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických (Brno, 22. zárí 2011) AEC
 2. J. Kúdelčík, P. Hockicko: COMPLEX APPROACH FOR LABORATORY PRACTICES 17. Konferencia slovenských a českých fyzikov, Žilina, 5. – 9. September 2011, v tlači
 3. J. Kúdelčík, P. Bury, J. Drga, P. Kopčanský, V. Závišová, M. Timko: Temperature Effect on The Structure of Transformer  Oil Based Magnetic Fluids Using Acoustic Spectroscopy. Book of  abstract The Europan Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2011, Poznan Polsko, 83-922407-6-6
 4. Kudelcik, Gutten, Virdzek: Prezeglad elektrotechnicesky

 

Habilitačná práca

Štúdium izolačných vlastností plynov a kvapalín pre elektrické aplikácie. Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta - ČVO 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály. - Žilina

Kniha

J. Kúdelčík, P. Hockicko: Základy fyziky; vedecký redaktor: Peter Bury. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 272 s., [AH 17,50; VH 18,34] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0341-0

 

 

2010

 

Vedecké práce v časopisoch (zoznam):

 1. J. Kúdelčík, P. Bury, V. Závišová, M. Timko, P. Kopčanský: The dielectric breakdown of magnetic fluids, Communications, Vol. 12, No. 2, pp. 34-37,  ISSN 1335-4205
 2. M. Gutten, J. Kúdelčík: Methods of humidity analysis in transformer oil, Communications,  Vol. 12, No. 2, pp. 49-85,  ISSN 1335-4205
 3. J. Kúdelčík, P. Bury: Štúdium vplyvu magnetického poľa na štrukturálne zmeny magnetickej kvapaliny, in XLIII. Sešit Katedry Elektrotechniky, Edičné stredisko VŠU – TU Ostrava, 2010, str. 142 – 145, ISBN 978-80-248-2240-2.

 

Konferencia:

 1. Peter Brída, Jozef Kúdelčík: PROCEEDINGS of the 8th International Conference ELEKTRO 2100, ISBN 978-80-554-0196-6  (EDITOR)

 


 

2009

 

Vedecké práce v zborníkoch konferencií (zoznam):

 1. J. Kúdelčik, M. Gutten: Measurement of electrical parameters of breadown in transformer oil, Measurement 2009: 7th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia : May 20-23, 2009 : ISBN 978-80-969672-1-6. – p. 393-396
 2. M. Kučera, M. Gutten, J. Kúdelčík, S. Kučera: Analysis of Transformer Humidity by Capacitance Measurement, Measurement 2009: 7th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia : May 20-23, 2009 : ISBN 978-80-969672-1-6. - p. 360-363.

 

 1. J. Kúdelčík, M. Gutten: The influence of electric field on breakdown prperties of transformer oil, Diagnostika 09, 9.-11. září 2009. – Plzeň, ISBN 978-80-7043-793-3, P. 266-269.
 2. J. KÚDELČÍK*, P. BURY*, V. Závišová**, M. TIMKO**, P. Kopčanský: Acoustic spectroscopy of magnetic fluid, Physics of material 09, 14 – 16 oktober 2009, Košice, ISBN 978-80-8086-122-3, str. 91-93

 

 

2008

 

Skriptá

o   Kúdelčík J.: Physics Lab Handouts, na CD, Žilina 2008 - EDIS, 125 strán, ISBN 978-80-554-0002-2

 

Vedecké práce v časopisoch (zoznam):

  1. J. Kúdelčík: The resistance of breakdown in transformer oil, Advance 2008 ISSN 336-1376. - Vol. 7, [spec.] No. 1-2 (2008), p. 389-392
  2. S. Peter ; P. Bury, J. Kúdelčík, I. Jamnický: Modeling of A-DLTS spectra of MOS structures, Advance 2008. - ISSN 1336-1376. - Vol. 7,  spec. No. 1-2 (2008), p. 373-376

 

Vedecké práce v zborníkoch konferencií (zoznam):

  1. Editor: Proceeding of 7th International Conference ELECTRO 2008
  2. J. Kúdelčík , I. Bellan, P. Virdzek, C. Musil: Laboratórne cvičenia z fyziky a informačné technológie, eLearn 2008 : zborník príspevkov, 13.-14. máj 2008. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-838-2. - S. 72-76
  3. prezentácia na vedeckých konferenciách, kongresoch, sympóziách, seminároch (zoznam):
  4. J. Kúdelčík, M. Gutten: Monitorovanie distribučného transformátora 22/0,4 kV, 29. seminár  KET VŠB-TU Ostrava, 18. júna 2008

 

Citácia

A. Záhoranová, J. Kúdelčík, J. Paillol, M. Černák: Ionization and electron emission processes active in negative corona current pulse in N2 – SF6 mixtures, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 35 (2002), str. 762 (3 SCI)

·         (SCI) Ieta A, Kucerovsky Z, Greason WD: Properties of flammable gaseous mixtures optimized by corona tests IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS   Volume: 44   Issue: 4   Pages: 1067-1073   JUL-AUG 2008

 

M. Gutten, J. Kúdelčík, Tvorba multimediálnych skrípt dvoch blízko súvisiacich technických predmetov, Význam e-learningu vo vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní, Banská Bystrica 2005

·         M. Kúdelčíková: Elektronické vzdelávanie v štúdijnom odbore aplikovaná matematika, eLearn 2008 : zborník príspevkov, 13.-14. máj 2008. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-838-2. - S. 114-117


2007

 

Skriptá

 

[1]   M. Gutten, J. Kúdelčík, M. Šimko. Meracie prístroje a systémy elektrických a neelektrických veličín - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2006. - 115 s., AH 11,22, VH 11,64 : obr., tab. - ISBN 80-8070-619-0.

[2]   D. Pudiš, I. Martinček, P. Hockicko, J. Kúdelčík, D. Vajda: Vybrané kapitoly z fyziky, EDIS - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - 142 s., AH 12,15, VH 12,61 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-653-1.

 

Diplomovka:

 

Ivan Štefanko: Vplyv elektrického a ultrazvukového poľa na dielektrikum    

 

Časopisy

 

[1]   J. Kúdelčík: Charakteristiky rozvoja prierazu v transformátorovom oleji, Energetika : odborný měsičník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. – (ISSN 0375-8842). - Roč. 57, č. 4 (2007), s. 122-124.

[2]   J. Kúdelčík, M.Gutten:  Diagnostic of transformer oil using electrical and ultrasound detection techniques AT CSAV

[3]   J.  Kúdelčík, F. Kállay: Vplyv vonkajších parametrov na objektívnosť experimentu, 36. Sešit katedry teoretické elektrotechniky : 20. červen 2007, Ostrava. - Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. – (ISBN 978-80-248-1444-5). - S. 84-87.

[4]   J. Kúdelčík: Ako sa robí farebné svetlo? DEUF Žilina 2007,  53-56 (ISBN 978-80-8070-703-3)

[5]   J. Kúdelčík: Rozvoj prierazu v transformátorovom oleji, ADVANCE Vol. 6, No. 1, str. 35-39, ISSN 1336-1376

[6]   J. Kúdelčík: Záporný korónový výboj v zmesi N2+SF6, 37. Sešit Katedry teoretickej elektrotechniky VŠB - TU Ostrava, str. 14-17 (ISBN 978-80-248-1603-6)

 

 

Konferencie a semináre:

 

[1]   M. Gutten, J. Kúdelčík, M. Kúdelčíková:  Multimediálne laboratórne cvičenia z elektrotechniky, eLearn 2007 : zborník príspevkov, [Žilina] 5.-6. február 2007. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-645-6. - S. 118-123.
Zborník vyšiel aj na CD-ROM

[2]   Kúdelčík J., Kállay F., Gutten M. , Kijonka J., Orság P.: Prieraz v transformátorovom oleji, In: Diagnostika ’07. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 251-254. ISBN 978-80-7043-557-1

[3]   J. Kúdelčík, P. Virdzek, I. Bellan, G. Tarjányiová, M. Gutten: Multimediálne skriptá pre praktiká z fyziky a elektrotechniky, 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, Brno 13. sebpembra 2007, Str. 516-522 (ISBN 978-80-7231-274-0)

[4]   J. Kúdelčík: Generation of breakdown in the liqiud dielectrics, 16. Konferencia  slovenských fyzikov, Žilina, 10. – 13. septembra 2007

[5]   Zahoranová, M. Zahoran, J. Kúdelčík, D. Kováčik, M. Černák: Mechanism of negative corona discharge in SF6 based gaseouses insulation, FSO Brno

 

 

 

Účasť na konferenciách a seminároch (Prednáška - poster):

 

[1]   J.  Kúdelčík: Vplyv vonkajších parametrov na objektívnosť experimentu, 20. červen 2007 Ostrava

[2]   J. Kúdelčík: Generation of breakdown in the liqiud dielectrics, 16. Konferencia slovenských fyzikov, Žilina, 10. – 13. septembra 2007

[3]   J. Kúdelčík: Rozvoj výboja v kvapalných dielektrikách, seminár Katedry fyziky EF ŽU, 22. sebtember 2007

[4]   J. Kúdelčík: Záporný korónový výboj v zmesi N2+SF6, 10. seminář  “Najnoější poznatky z provozu elektrických zařízení” 10. októbra 2007 ČEZ Dětmarovive

 

 

CITÁCIE

 

Diagnostic of breakdown in transformer oil / J. Kúdelčík. In: 15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006, Congress Centre Academia, Stará Lesná. - [Bratislava]: Slovak Physical Society, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - P. 83-84.

2007

[3] KÁLLAY, F. - GUTTEN, M. Utilization of neuron networks in temperature monitoring of transformers 22/0,4 kV. In: Diagnostika ’07. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 130-133. ISBN 978-80-7043-557-1

 

Development of electrical breakdown in transformer oil / J. Kúdelčík, M. Gutten, M. Brandt. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 5, No. 1-2 (2006), pp. 277-280.

2007

[3] MARTON, K. et al. Dielektrické a magnetodielektrické vlastnosti magnetických kvapalín. In: Diagnostika ’07. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 50-53. ISBN 978-80-7043-557-1

 

Tvorba multimediálnych skrípt dvoch blízko súvisiacich technických predmetov / Miroslav Gutten, Jozef Kúdelčík. In: Význam e-learningu vo vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní [elektronický zdroj] : medzinárodná konferencia, 28. október 2005, Banská Bystrica. - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-168-8. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

2007

[3] KÚDELČÍKOVÁ, M. E-learning a finančná matematika. In: Infotech 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání : Sborník příspěvků. Díl 1. Olomouc : UP Olomouc, 2007, s. 254-257. ISBN 978-80-7220-301-7

 


2006

 

Časopisy

[1]   J. Kúdelčík, M. Gutten, A. Zahoranová: Comparison of the negative corona current pulses in N2+SF6 and CO2+SF6 mixtures, Czecoslovak Journal Physics, Vol. 56, No. 4 (2006) 399 – 408

 

[2]   M. Gutten, J. Michalík, J. Kúdelčík: Chyby, neurčitosť a neistota merania v kocke, Českoslovencký časopis pre fyziku Vol. 4, 262 (2006) (ISSN 0009-0700)

 

Konferencie

 

[1]         J. Kúdelčík,  M. Gutten, M.Brandt: Development of electrical breakdown in transformer oil, ELECTRO 06, 23. – 24. máj 2006, Žilina , publikované: Advances, Vol.5, No. 1 – 2, 277-280 (2006)

 

[2]         J. Kúdelčík,  M. Gutten: Diagnostika transformátorového oleja analýzou prierazu a čistkových výbojov, Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení, 24. – 26. máj 2006, Žilina, Malá Lučivná SR, Zborník prednášok IV. Medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie  str. 117-120 (ISBN 80-8070-545-3)

 

[3]         J. Kúdelčík: Diagnostic of breakdown in transformer oil, 15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006, Congress Centre Academia, Stará Lesná. - [Bratislava]: Slovak Physical Society, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - P.  83-84

 

[4]         M.Gutten, I.Bellan, J.Kúdelčík, G.Tarjányiová,  P.Virdzek: Multimedia script of laboratory practices, 15th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 11.-14.9.2006, Congress Centre Academia, Stará Lesná. - [Bratislava]: Slovak Physical Society, 2007. - ISBN 978-80-969124-4-5. - P. 121-122.

 

[5]         J. Kúdelčík,  M. Gutten, M. Kúdelčíková: Fyzika a elektrotechnika v podobných laboratórnych cvičeniach, XV. Medzinárodná konferencia DIDFYZ 2006 - rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní [elektronický zdroj] : zborník abstraktov a príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie, 11.-14. október 2006, Račkova dolina. - Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8094-082-9. - 5 s. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov, s. 28 (ISBN 978-80-8094-083-6)

 

[6]         M. Gutten, J. Kúdelčík,  M. Brandt: Možnosti laboratórnych meraní cez internet, XV. Medzinárodná konferencia DIDFYZ 2006 - rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní [elektronický zdroj] : zborník abstraktov a príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie, 11.-14. október 2006, Račkova dolina. - Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8094-082-9. - 3 s. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov, s. 14 (ISBN 978-80-8094-083-6)

 

[7]         J. Kúdelčík: Elektrická diagnostika prierazu v transformátorovom oleji, 34. Sešit Katedry teoretickej elektrotechniky VŠB - TU Ostrava, 18. október 2006 ,str. 15-18 (ISBN 80-248-1167-7)

 

 

 

Prezentácie:

[1]       J. Kúdelčík,  M. Gutten, M.Brandt: Development of electrical breakdown in transformer oil, ELECTRO 06, 23. – 24. máj 2006, Žilina

 

[2]       J. Kúdelčík: Elektrická diagnostika prierazu v transformátorovom oleji, 33. seminář Katedry teoretické elektrotechniky VŠB - TU Ostrava, 14. júna 2006

 

[3]       J. Kúdelčík: Diagnostic of breakdown in transformer oil, 15. Konferencia slovenských fyzikov, Stará Lesná, 11. – 14. septembra 2006

 

[4]       M. Gutten, J. Kúdelčík: Multimedia script of labolatory practices, (poster) 15. Konferencia slovenských fyzikov, Stará Lesná, 11. – 14. septembra 2006

 

[5]       J. Kúdelčík,  M. Gutten, M. Kúdelčíková: Fyzika a elektrotechnika v podobných laboratórnych cvičeniach, XV. Medzinárodná konferencia DIDFYZ 2006

 

[6]       J. Kúdelčík: Elektrická diagnostika prierazu v transformátorovom oleji, 9 seminár „Nejnovejší poznatky z provozu elektrických zarizení“ 18. októbra 2006, Detmarovice

 

 

2005

 

Časopisy:

 

[1]   J. Kúdelčík, M. Gutten: Analýza vlastností SF6 vo vysokonapäťových zariadeniach a jeho optimálne využitie s kombináciou N2, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 4, No. 1 (2005), 27

 

[2]   J. Kúdelčík, M. Gutten: Analýza vlastností SF6 v zapuzdrených zariadeniach a jeho optimálne využitie s kombináciou CO2, Acta Electrotechnica et Informatica No. 2, Vol. 5 (2005) 50-54

 

 

Zborníky konferencii: Medzinárodné

 

[1]       M. Gutten, J. Kúdelčík, Tvorba multimediálnych skrípt dvoch blízko súvisiacich technických predmetov, Význam e-learningu vo vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní, Banská Bystrica 2005

 

[2]       J. Kúdelčík, M. Gutten, M. Kúdelčíková, Program videomatic a jeho využitie v e-learningovej výučbe, Význam e-learningu vo vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní, Banská Bystrica 2005

 

Prezentácia

 

[1]       J. Kúdelčík, M. Gutten, M. Kúdelčíková, Program videomatic a jeho využitie v e-learningovej výučbe, Význam e-learningu vo vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní, Banská Bystrica 2005

 

 

2003

 

Recenzované vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

·         A. Záhoranová., J. Kúdelčík, M. Šimor, M. Černák: Mechanism for negative corona current pulse in CO2-SF6 mixtures, J. Phys. D: Appl. Phys., Vol.  36 (2003) L1-L3, RAPID COMMUNICATION

·         A.Zahoranová, J. Kúdelčík, M. Šimor and M. Černák: Mechanism for negative corona current pulse in CO2 – SF6 mixtures, J.Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003), L39-L41

 

Recenzované vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

·         D. Blažek, J. Kúdelčík, J. Blažek: Dizajn magnetometra založeného na indukčnej metóde s ohľadom na citlivosť a šumovú čistotu signálu, Communications - The scientific letters of the University of Zilina, No 2 (2003)  44 -46

Príspevky na domácich konferenciách

 • D. Blažek, J. Kúdelčík, , E-learn, Žilina 4.-5. február 2003 ® prednáška

Abstrakty na domácich konferenciách

 • D. Blažek, J. Kúdelčík, E-learn, Žilina 4.-5. február 2003

Zborníky príspevkov

 • D. Blažek, J. Kúdelčík: Príprava budúcich učiteľov na využívanie e-learningu,
  E-learn,  Žilina (2003), 67 - 72

 

 

CITACIE

[1]   A. Zahoranová, M. Šimor, D. Kováčik and M. Černák, Mechanism of Negative Corona pulses in CO2 – SF6 Mixtures, in Proceedings of the XXVIth ICPIG, International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Greifswald, Germany, 15 - 20 July 2003, Ed.: J. Meichsner, D. Loffhagen and H.-E. Wagner (Nagoya University, Nagoya, Germany 2003),Vol. 4,  pp. 29-30.

[2]   A. Zahoranová, M. Zahoran, A. Buček, Černák: Negative corona current pulses in argon and mixture argon with SF6, in Proceedings of the 14th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovský Mikuláš, Hotel Jamajka, Slovakia, 13 – 18 January 2001, Ed.: P. Šutta, J. Müllerová, R. Brunner, (Military Academy, Liptovský Mikuláš, 2003), pp.103 - 105. ISBN 80 – 8040 – 195- 0

 

2002

 

[1]         J. Pieronová, D. Blažek, J. Kúdelčík: Počítače pri príprave budúcich učiteľov fyziky,  zborník: 14. konference českých a slovenských fyziku, Plzeň, Česká republika, 9. -12. zári 2002, str. 649-653

[2]         J. Kúdelčík, D. Blažek,  J. Blažek: Physical application and optimalization a shape of core for experience, Czechoslovak Journal of Physics, Vol 52 (2002), Suppl. A, str. A29

[3]         A. Záhoranová, J. Kúdelčík, J. Paillol, M. Černák: Ionization and electron emission processes active in negative corona current pulse in N2 – SF6 mixtures, J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 35 (2002), str. 762

[4]         J. Kúdelčík, A. Záhoranová, K. Choma, M. Černák: Negative Corona Current Pulses in SF6 – Air Mixtures, Contrib. Plasma Phys. Vol. 42 (2002) 5, str. 546

[5]         J. Kúdelčík, D. Blažek,  J. Blažek: Optimalization of the induction method for physical application, zborník: Joint Congress XVIth  Electromagnetic Field and Materials & Magnetic Measurements 02, Bratislava Slovakia, 11 - 13  September 2002, M1-020 str. 75

[6]         Sebastián Ševčík – Adriena Ondrášková – Ľubomír Turňa – Pavel Kostecký – Ladislav Rosenberg – Dalibor Blažek – Jozef Kúdelčík – Igor Kohút – Pavol Rafajdus: THE MAGNETIC SENSOR FOR THE SCHUMANN RESONANCE MEASUREMENTS AND ITS OPTIMIZATION zborník: Joint Congress XVIth  Electromagnetic Field and Materials & Magnetic Measurements 02, Bratislava Slovakia, 11 - 13  September 2002,

[7]         Sebastián Ševčík – Adriena Ondrášková – Ľubomír Turňa – Pavel Kostecký – Ladislav Rosenberg – Dalibor Blažek – Jozef Kúdelčík – Igor Kohút – Pavol Rafajdus: The Observations of Schumann resonance magneticcomponents and their interpretation, zborník: Joint Congress XVIth  Electromagnetic Field and Materials & Magnetic Measurements 02, Bratislava Slovakia, 11 - 13  September 2002,

[8]         D. Blažek, J. Blažek, J. Kúdelčík: Non-homogeneous magnetization of the body and its single modes, Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 242-245 (2002) str. 1227

[9]         A. Záhoranová, M. Šimor, M. Černá, M. Zahoran, J. Kúdelčík: Negative corona current pulses in oxygen, Czechoslovak Jornal of Physics, Vol 52 (2002), Suppl. D, str. D886

[10]     A. Zahoranová, J. Kúdelcík, M. Cernák, A. Bucek: Mechanism of Negative Corona Pulses in SF6 based gaseous insulation, in Conference Proceedings from 1st International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2002, September 23-26, 2002, Bratislava, Slovakia,Ed.:D. Kovácik, V. Chudý, (Comenius University and Union of Slovak Mathematicians and Physicst, Bratislava), 253-256 .

[11]     Zahoranová, A., Šimor, M., Černák, M., Kúdelčík, J.: Mechanism of negative corona formation in Ar and Ar+SF6 Mixtures. 20th SPPT, Prague, Czech Republic, June 10-13, 2002, p. 113

 

2001

 

[1]               J. Kúdelčík, A. Zahoranová, M. Šimor, M. Černák: Negative corona discharge in the mixture of CO2 with SF6, 13. Symposiun on Application of Plasma Processes 2001 Tále

[2]         A. Zahoranová, J. Kúdelčík, M. Šimor, M. Černák: Ionization mechanism for negative corona pulses in dry SF6 mixtures, XXV ICPIG, 2001 Nagoya

[3]         D. Blažek, J. Blažek, J. Kúdelčík: Non-homogeneous magnetisation of the body and its single modes. 1. Joint European Magnetic Symposia, September 2001 Grenoble, France

[4]         J. Kúdelčík ,D. Blažek, J. Blažek: Physical application and optimization a shape of core for experience. 11. Czech and Slovak Conference on Magnetism, 20. - 23. August 2001 Košice

[5]         A. Záhoranová, J. Kúdelčík, K. Choma, M. Černák: Mechanizmus počiatočného štádia korónového výboja v Argóne, 2. Konferencia slovenských fyzikov, 3. - 5. September 2001 Smolenice

 

2000

 

[1]         J. Kúdelčík, A. Zahoranová, M. Černák: Negative corona discharge in the mixture of nitrogen with SF6 ,  Czech. J. Phys. 50, (2000), Suppl. S3, 258 – 264

[2]         J. Kúdelčík, A. Záhoranová, M. Černák: Negative corona discharge in the mixture of nitrogen with SF6, 19. Symphosium on Plasma physics and technology, 2000 Praha

[3]         J. Kúdelčík, A. Záhoranová, M. Černák: Negative corona discharge in the mixture of nitrogen with SF6, Symphosium on plasma physics in high pressure, Hakone 2000 Greisfeld

 

1998

 

[1]   M. Štefečka, J. Kúdelčík, I. Hudec, Ľ. Černáková, M. Černák: Atmospheric-presure plamsa treatment of ultrahigh molecular weight polyethylen fibers, 11th Symposium on elementary processes and chemical reactions in low temperature plasma, June 22 – 26, Low Tatras (1998)

 

 

1997

 

[1]   J. Kúdelčík, V. Šurda, A. Zahoranová, M. Černák: Positive-streamer phenomena in positive and negative point-plane gaps in hydrogen, ICPIG XXII Jul 12 – 22 Toulouse France (1997), Vol. II p.IV-8

 

 

1996

 

[1]   P.Cicman, J. Rahel, J, Kudelcik, J.D. Skalny: Negative corona dicharge in air + CCl2F2 mixtures-contribution if the study of Trichel pulse mechanism, 13th ESCAMPING, Poprad (1996)