Výskum

osnova predmetu (Fyzika III pre EF)

Mechanické kmity - harmonický oscilátor, tlmené kmity, rezonancia. Zvuk - vlnová rovnica, tón, vlastnosti tónu, Dopplerov jav. Maxwelove rovnice - v integrálnom a diferenciálnom tvare, Maxwellov posuvný prúd. Elektromagnetické pole - elektromagnetická vlna, elektromagnetické spektrum. Vlnová optika - Fermatov princíp, Snellov zákon, difrakcia na mriežke. Kvantová fyzika - fotolektrický jav, Comptonov jav, Žiarenie absolútne čierneho telesa, Planckov vyžarovací zákon, Stefan-Boltzmanov zákon. Atóm - elektrónový obal, jadro, Bohrov model atómu vodíka. Polovodiče - kryštál, reciproká mriežka, Brillouinova zóna, pásmová teória polovodičov, štatistika nosičov, optické prechody. Spontánna a stimulovaná emisia, absorpcia.

cvičenia, semestrálne testy:

1. Pre absolvovanie cvičení je potrebné mať úplnú dochádzku.
2. Hodnotenie cvičení je dané počtom získaných bodov z písomných testov.
3. Bodové hodnotenie cvičení musí byť uzavreté v poslednom dni semestra.
4. Na cvičeniach je možné získať max. 10b.

skúšky - termíny:

9. január
15. január
21. január
29. január
Písomná práca na skúške zodpovedá 90% finálneho hodnotenia, 10% tvorí počet bodov získaných zo semestrálnych testov. Výsledná známka je prepočítaná zo získaných bodov podľa všeobecne platných kritérií. Skúška pozostáva z 9 otázok.
... otázky ku skúške 2013/14
Prihlasovanie na skúšku na intranete: vzdelávanie.uniza.sk.

materiály k prednáškam:

... mechanické kmity
... Maxwellove rovnice
... elektromagnetické pole
... vlnová optika
... kvantová fyzika
... atóm
... LED a laser

Aktualizované 26. december 2014.

doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 1
010 26 Žilina