Na tejto stránke sú k dispozícii základné informácie, študijné materiály, doplňujúce matetiály k výučbe laboratórnych cvičení z predmetov Fyzika, Fyzika 1, Fyzika 2, Optika, VSzF, ZFyz.

Základné informácie

Študijné materiály:

Merané laboratórne úlohy v akademickom roku 2019/2020

LETNÝ SEMESTER

Fakulta Predmet Učebňa
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Fyzika 1 AB107-AB110
Stavebná fakulta Fyzika AB107-AB110
Stavebná fakulta Optika AB104
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Fyzika AB104-AB105
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Fyzika AB104-AB105

ZIMNÝ SEMESTER

     Fakulta Predmet
Učebňa
  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Fyzika 2 AB107-AB110
  Stavebná fakulta Fyzika AB104-AB105
  Fakulta riadenia a informatiky ZFyz AB104-AB105
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Fyzika AB104-AB105
  Strojnícka fakulta

VSzF

AB104-AB105

 

Prehľad zadaní laboratórnych úloh

Všeobecné 

 1. Meranie objemu valčeka nepriamou metódou
 2. Meranie hustoty kvapalných látok
 3. Meranie hustoty tuhých látok
 4. Tepelná kapacita tuhých látok    (Video)
 5. Určenie skupenského tepla varu kvapaliny
 6. Meranie Poissonovej konštanty
 7. Vyšetrovanie teplotnej závislosti odporu
 8. Meranie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami     (Video)

Kmity – Deformácia

 1. Určenie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom
 2. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla    (Video, Výpočet, Manuál – oprava v Manuáli – 2 kyvy je 1 kmit)
 3. Určenie momentu zotrvačnosti torzným kyvadlom
 4. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune     (Video 
 5. Vyšetrovanie pružnej deformácie    (Video)
          A) Meranie modulu pružnosti v ťahu z predĺženia tyče
          B) Meranie modulu pružnosti v ťahu z priehybu tyče
          C) Meranie modulu pružnosti v šmyku statickou metódou
          D) Meranie modulu pružnosti v šmyku dynamickou metódou 
Elektrina
 1. Meranie odporu pomocou voltmetra a ampérmetra
 2. Meranie volt-ampérových charakteristík polovodičových diód
 3. Meranie dynamického odporu polovodičových diód
 4. Meranie indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom
 5. Štúdium rezonančného sériového RLC obvodu
Magnetizmus
 1. Štúdium magnetického poľa Zeme
 2. Určovanie magnetického poľa Zeme pomocou tyčového magnetu a určenie magnetického momentu tyčového magnetu
 3. Vyšetrovanie vlastností feromagnetika
 4. Meranie základných parametrov polovodičových materiálov – Hallov jav
Optika a elektromagnetizmus
 1. Meranie na optických sústavách
 2. Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
 3. Štúdium spektra výbojky optickou mriežkou
 4. Vyšetrovanie elektromagnetických vĺn

Simulácie

 1. Mechanický nelineárny systém
 2. Elektrický nelineárny systém
 3. Pád telesa v kvapaline 
 4. Matematické kyvadlo
 5. Fyzikálne kyvadlo
 6. Sprihnuté kyvadlá