Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovým viskozimetromNávod

Teória Mechanika kvapalín
Graf, Video, Simulačný program