Preskoč na navigáciu


…Myslím si, že môžem s istotou povedať,
že kvantovej mechanike nerozumie nikto
. RICHARD FEYNMAN

Katedra fyziky

Rozvoj technických disciplín v minulosti i v súčasnej dobe sa v značnej miere opiera o poznatky a metódy, ktoré vznikli v oblasti prírodných vied, menovite fyziky. Je preto potrebné poskytnúť študentom technických smerov dobrý nielen matematický ale i fyzikálny základ, ktorý im umožní orientovať sa v nových poznatkoch a na ich základe rozvíjať vlastnú technickú disciplínu a naučiť ich aktívne pracovať s vytvoreným pojmovým aparátom a vy­užívať pritom matematiku ako vyjadrovací jazyk.

Výučba

Katedra fyziky je katedrou Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, ktorá zabezpečuje výučbu základov všeobecnej fyziky pre všetky fakulty univerzi­ty a taktiež výučbu niektorých špecializovaných predmetov fyzikálneho zamerania.

Katedra je rozdelená na dve oddelenia podľa vedecko-odborného zamerania. Na katedre pôsobí 1 profesor, 7 docentov, 10 odborných asistentov, (z toho 4 sú externí doktorandi), 2 denní doktorandi, 5 výskumní pracovníci, 3 pracovníci administratívno-technického zabezpečenia výskumu a výučby.

Výskum

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná hlavne na využitie akustických a optických vlnových procesov na štúdium kondenzovaných látok. Akustická skupina využíva široké spektrum ultrazvukových metód a techník, ako i akustoelektrické a akustooptické javy pri vyšetrovaní polovodičov, kovov a ferroelektrických materiálov. Pozornosť je taktiež venovaná štúdiu samotných vlnových procesov.

Optická skupina zaoberá štúdiom fyzikálnych vlastností konvenčných telekomunikačných optických vlákien, dvojjadrových optických vlákien, fotonických kryštálových vlákien, biologických fotonických štruktúr a polovodičových laserových diód na báze kvantových jám. V rámci skupiny sa tiež študuje samodifrakcia v magnetických kvapalinách a fotorefraktívny jav vo vybraných typoch tuhých látok.

Vedecko-výskumný program katedry rozšíril aj o zameranie na teoretické štúdium v oblasti fyziky vysokých energií. Takže ďalšia výskumná skupina pracuje v oblasti fenomenológie štandardného modelu elektroslabých interakcií, menovite študuje narušenie elektroslabej symetrie.

Vedecko-výskumné skupiny katedry dosiahli v spomínaných oblastiach dobrú úroveň a stali sa známymi i v zahraničí. Vedecké aktivity katedry sú pravi­delne prezentované na medzinárodných konferenciách a priebežne publikované v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch.

Ostatné aktivity

Pracovníci katedry využívajú svoju kvalifikáciu i vo vedeckých a pe­dagogických aktivitách mimo rámca katedry a školy, najmä ako členovia rôznych vedeckých a odborných komisií a medzinárodných organizácií. Viaceré aktivity sú orientované na pomoc pri ďalšom vzdelávaní učiteľov a žiakov na základných a stredných školách, čo predstavuje nezanedbateľnú pomoc talentovaným žiakom stredných škôl.

RSSAktuality

Stránky pracovníkov katedry