Preskoč na navigáciu


Výskum na katedre

Grantové projekty VEGA

 

VEGA 1/4012/07 FENOMENOLÓGIA ULTRARELATIVISTICKÝCH JADROVÝCH ZRÁŽOK

Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Boris Tomášik, PhD. (PF UMB Banská Bystrica)
Spoluriešitelia:
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.
RNDr. Ivan Melo, PhD.

VEGA 2/6166/6 ŠTÚDIUM VPLYVU TERMODIFÚZNÉHO KOEFICIENTU NA KINETIKU NANOČASTÍC V MAGNETICKÝCH KVAPALINÁCH METÓDOU DIFRAGOVANÉHO SVAZKU, PRÍPADNE INÝMI METÓDAMI

Úloha je súčasťou programu:
Štúdium niektorých fyzikálnych vlastností komplexov s jemnými magnetickými časticami (Zodpovedný riešiteľ doc.RNDr. Kopčanský, CSc.)
Zodpovedný riešiteľ za ŽU:
doc. Ing. Štelina Július, CSc.
Spoluriešitelia:
Ing. Musil Ctibor, CSc.
doc. Ing. Juraj Braciník, CSc.

VEGA 1/0868/08 NÁVRH, PRÍPRAVA A DIAGNOSTIKA PLANÁRNYCH FOTONICKÝCH ŠTRUKTÚR A FOTONICKÝCH KRYŠTÁLOVÝCH VLÁKIEN SO SUBMIKROMETROVOU PERIÓDOU PRE OPTOELEKTRONIKCÉ PRVKY

Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
Spoluriešitelia za KF:
Ing. Daniel Káčik, PhD.
Ing. Norbert Tarjányi, PhD.
Ing. Peter Tvarožek
Ing. Ľuboš Šuslík
Mgr. Ivana Kubicová