Preskoč na navigáciu


Výskum na katedre

Fakultné úlohy

 

26220120003 CENTRUM EXCELENTNOSTI VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV A MATERIÁLOV PRE ICH KOMPONENTY

Zodpovedný riešiteľ aktivity 4.1.:
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
Spoluriešitelia:
Ing. Daniel Káčik, PhD.
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Ing. Norbert Tarjányi, PhD.
doc. Ing. Igor jamnický, CSc.
PaeDr. Peter Hockicko, PhD.
RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.
doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
Mgr. Peter Sidor
F. Černobila

VYŠETROVANIE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ FOTONICKÝCH ŠTRUKTÚR A EXPERIMENTÁLNE ŠTÚDIUM KINETIKY NANOČASTÍC V KOLOIDNÝCH KVAPALINÁCH

Zodpovedný riešiteľ:
doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
Spoluriešitelia:
Ing. Daniel Káčik, PhD.
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Ing. Norbert Tarjányi, PhD.
doc. RNDr. Ivan Turek, CSc.
doc. Ing. Július Štelina, CSc.
Ing. Ctibor Musil, CSc.
RNDr. Ing. Pavel Virdzek
F. Černobila

ŠTÚDIUM FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ PERSPEKTÍVNYCH MATERIÁLOV AKUSTICKÝMI METÓDAMI

Zodpovedný riešiteľ:
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.
doc. Sofia Slabeyciusová, CSc.
PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
RNDr. Jozef Kúdelčík, CSc.
RNDr. Ivan Bellan,
Mgr. Peter Sidor,
RNDr. Ladislav Vikisály

FENOMENOLOGICKÉ ŠTÚDIUM VLASTNOSTÍ MIKROSVETA NA SÚČASNÝCH A BUDÚCICH URÝCHĽOVAČOCH

Zodpovedný riešiteľ:
RNDr. Ivan Melo, PhD.
Spoluriešitelia:
RNDr. Mikuláš Gintner, PhD.,
RNDr. Beáta Trpišová, PhD.