Preskoč na menu Tlač Späť

Kto som? | About…

O mne

Moje foto | My photo

Vysokoškolské štúdium na Elektro­technickej fakulte SVŠT v Bratislave (dnes FEI STU) som ukončil v roku 1968 v odbore Fyzika tuhých látok (Ing.) Nastúpil som ako asistent na Katedru fyziky Fakulty SET VŠD v Žiline (dnes EF ŽU).

Kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.) som obhájil v roku 1984 na Fyzikálnom ústave ČSAV v Prahe (dnes ČAV Praha) v odbore aplikovaná fyzika. V roku 1994 som sa habilitoval na docenta v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika na EF ŽU v Žiline.

V rokoch 1995 až 2001 som pôsobil vo funkcii prodekana Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity pre vedeckovýskumnú činnosť. V rokoch 2001 až 2008 som pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry fyziky EF ŽU.

Moje záľuby: Programovanie na počítači v rôz­nych jazykoch a lúštenie krížoviek.

Kontakt na mňa.

About me

I finished academical studies on Faculty of Electrical Engineering Slovak Technical Uni­versity in Bratislava (FEEI – today) in 1968. Then I worked as an assistant lecturer in Department of Physics FMEE of UTC (University of Zilina – today).

I defended PhD Thesis in 1984 in Institute of Physics CSAS Prag (CAS – today) in the field of condensed matter and acoustic. I habilitated in 1994 in specialization physics of condensed matter in Faculty of electrical engineering in University of Žilina.

From 1995 to 2001 I acted as subdean of Faculty of Electrical Engineering of University of Žilina (FEE) for research. From 2001 to 2008 I acted as head of Department of Physics in FEE ZU.

My hobbies: Computer programming in diffe­rent languages, solving of cross-words.

Contact to me.