Preskoč na menu Tlač Späť
Výučba

Výučba

Osnova predmetu

Názov predmetu:
Fyzika 2
Študijný program:
Strojárske technológie
Rozsah predmetu:
20-6-0 s*
Typ predmetu:
povinný
Ročník:
II.
Semester:
zimný
Prednášajúci:
doc.Ing.I.Jamnický,CSc.
 
Odporúčané príklady určené na výpočtové cvičenie a návody na laboratórne cvičenia pripravil kolega Ing. Žucha a môžete si ich zosnímať na stránke download.
 1. Elektrostatické pole vo vákuu, Coulombov zákon, princíp superpozície, intenzita elstat. poľa, potenciál. Súvis intenzity a potenciálu. Tok intenzity elstat. poľa, Gaussova veta. Aplikácia Gaussovej vety. Poissonova a Laplaceova rovnica. Dipól. Pasívne a aktívne vlastnosti elektrického dipólu. Elektrostatické pole v okolí dipólu.
 2. Vodič v elektrostatickom poli. Kapacita vodičov, kondenzátory. Energia sústavy nábojov, energia nabitého telesa. Pohyb náboja v homogénnom elektrostatickom poli. Činnosť osciloskopu. Elektrostatické javy v dielektrikách. Polarizácia dielektrika, vektor polarizácie, elektr. susceptibilita. Elektrostatické pole v dielektriku, sily medzi nabitými telesami v dielektriku. Vektor elektrickej indukcie. 1. Maxwellova rovnica. Okrajové podmienky pre vektory intenzity a elektrickej indukcie na rozhraní dvoch dielektrík. Energia elektrostatického poľa v dielektriku.
 3. Ustálený elektrický prúd, vektor prúdovej hustoty. Rovnica spojitosti prúdu a I. Kirchhoffov zákon. Ohmov zákon pre úsek vodiča. II. Kirchhoffov zákon. Ohmov zákon v diferenciálnom tvare. Práca a výkon elektrického prúdu. Jouleov zákon v diferenciálnom tvare. Spájanie rezistorov a riešenie jednoduchých sietí. Vedenie elektrického prúdu v elektrolytoch. Faradayove zákony pre elektrolýzu.
 4. Magnetické pole vo vákuu. Lorentzova sila, Ampérova sila, Biotov-Savartov zákon. Výpočet magnetickej indukcie v špeciálnych prípadoch. III. Maxwellova rovnica. Magnetické silové pôsobenie medzi prúdovodičmi. Pohyb nabitej častice v magnetickom poli. Magnetický indukčný tok. Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Maxwellova rovnica pre elektromagnetickú indukciu. Striedavé prúdy. Maxwellov posuvný prúd. IV. Maxwellova rovnica.
 5. Magnetické pole v látkovom prostredí, magnetický moment prúdovej slučky, vektor magnetizácie, intenzita magnetického poľa, magnetická susceptibilita. Zákon celkového prúdu. Energia magnetického poľa. Ohmov a Kirchhoffove zákony pre striedavé prúdy. Harmonicky budené sériové obvody RL, RC, RLC. Usmernenie a transformácia striedavých napätí.
 6. Elektromagnetické vlny, vznik elmag. vĺn. Maxwellove rovnice. Prechod od Maxwellových rovníc k vlnovej rovnici. Rovinná elektromagnetická vlna. Vzťahy medzi vektormi indukcie magnetického poľa a vektorom intenzity elektrického poľa v rovinnej vlne. Hustota toku energie v elektromagnetickom poli. Poyntingov vektor. Svetlo ako elektromagnetické vlnenie.
 7. Optika, fyzikálne vlastnosti svetla. Základné zákony geometrickej optiky. Fermatov princíp. Zobrazovanie pomocou zrkadiel a šošoviek. Zobrazovacia rovnica dutého a vypuklého zrkadla. Zobrazovacia rovnica tenkej šošovky. Ohniská tenkej šošovky. Priečne a uhlové zväčšenie obrazu. Ľudské oko a videnie. Základné optické prístroje - lupa, mikroskop a ďalekohľad.
 8. Fyzikálna optika. Interferencia svetla. Podmienky vzniku interferencie. Koherencia. Interferencia svetla dvoch zdrojov (Youngov pokus, Lloydove zrkadlo). Interferencia svetla na tenkej paralelnej vrstve. Interferencia na tenkej klinovej vrstve. Praktické využitie interferencie. Difrakcia svetla. Ohyb na mriežke.
 9. Tepelné žiarenie. Žiarenie absolútne čierneho telesa. Zákon Stefanov-Boltzmanov a Wienov posuvný zákon. Planckova hypotéza a fotónova koncepcia žiarenia. Planckov vyžarovací zákon. Fotoelektrický jav. Fotoelektrická rovnica. Výstupná práca, hraničná vlnová dĺžka.

Základná literatúra

 1. Krempaský J.: Fyzika, ALFA Bratislava 1982
 2. Krupka F., Kalivoda L.: Fyzika, SNTL/ALFA, 1989
 3. Beiser A.: Úvod do modernej fyziky, Academia, 1975
 4. Feynman a kol.: Feynmanove prednášky z fyziky III. diel, ALFA Bratislava 1985
 5. Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava 1998
 6. Hockicko P.: Fyzika v príkladoch
 7. Kolektív autorov: E - skriptá Fyzika 1
 8. Kolektív autorov: E - fyzika
* s - skúška