Preskoč na menu Tlač Späť
Výučba

Výučba

Základné pojmy a vzťahy

Názov predmetu:
Fyzika 2
Študijné programy:
Strojárske technológie
Rozsah predmetu:
20-6-0 s*
Typ predmetu:
povinný
Ročník:
II.
Semester:
zimný
Skúšajúci:
doc.Ing.I.Jamnický,CSc.
 
V tejto časti písomnej skúšky je nutne uviesť len požadované definície, vzťahy, alebo zákony. Nie je potrebné odvodzovanie alebo zdôvodňovanie uvedených tvrdení. Je potrebné vysvetliť význam každého symbolu, vektory označiť príslušným symbolom. Skalárny alebo vektorový súčin dôsledne vyznačiť! V prípade nedodržania týchto pravidiel nie je možné uznať odpoveď za správnu!
 1. Napíšte a vysvetlite Coulombov zákon!
 2. Definujte vektor intenzity elektrického poľa! Vyjadrite princíp superpozície!
 3. Definujte elektrický potenciál v danom mieste! Vyjadrite súvis medzi intenzitou a potenciálom!
 4. Ako je definované elektrické napätie medzi dvoma miestami?
 5. Napíšte Gaussovu vetu pre elektrické pole! Situáciu ilustrujte na obrázku a príkladom.
 6. Aká je intenzita a potenciál vo vnútri a na povrchu vodivého telesa, vloženého do elektrostatického poľa?
 7. Čo je polarizácia dielektrika (jav)? Aké druhý polarizácie poznáme? Ako je definovaný vektor polarizácie?
 8. Ako je definovaný vektor elektrickej indukcie? Čomu sa rovná jeho tok uzavretou plochou?
 9. Ako je definovaná kapacita vodiča? Čo sú to kondenzátory?
 10. Vyjadrite energiu nabitého kondenzátora!
 11. Čo je a čomu sa rovná hustota energie v elektrickom poli?
 12. Definujte intenzitu elektrického prúdu a vektor prúdovej hustoty!
 13. Ako je definované elektromotorické napätie?
 14. Definujte pojem elektromotorické napätie, napíšte Kirchhoffove zákony!
 15. Napíšte Ohmov zákon v diferenciálnom tvare.
 16. Vyjadrite vzťahom prácu a výkon elektrického prúdu. Jouleov zákon v diferenciálnom tvare.
 17. Napíšte výraz pre vektor sily pôsobiacej na náboj a na element prúdovodiča v magnetickom poli!
 18. Vyjadrite Biotov-Savartov zákon, nakreslite obrázok ilustrujúci situáciu!
 19. Napíšte výraz pre silu a moment sily, pôsobiacej na uzavretý prúdovodič!
 20. Definujte vektor magnetizácie a vektor intenzity mag. poľa!
 21. Čo hovorí zákon celkového prúdu?
 22. Definujte magnetický indukčný tok, nakreslite obrázok ilustrujúci situáciu!
 23. Vyjadrite indukované elektromotorické napätie a) v neuzavretom vodiči b) v uzavretom vodiči!
 24. Definujte koeficient vlastnej a vzájomnej indukčnosti!
 25. Vyjadrite energiu mag. poľa prúdovodiča! Aká je hustota energie v mag. poli?
 26. Napíšte Maxwellove rovnice a pomocné materiálové vzťahy!
 27. Uveďte základné veličiny, charakterizujúce rovinnú elektromagnetickú vlnu!
 28. Napíšte základné zákony geometrickej optiky! Čo hovorí princíp extremálnej optickej dráhy?
 29. Napíšte zobrazovaciu rovnicu tenkej šošovky! Čo sú ohniská, čo je ohnisková vzdialenosť?
 30. Definujte uhlové a priečne zväčšenie pre optickú sústavu!
 31. Na obrázku znázornite chod lúčov v mikroskope a v ďalekohľade!
 32. Čo je koherencia dvoch svetelných vlnení? Kedy môžeme pozorovať ich interferenciu?
 33. Aké podmienky musia splňovať dráhový a fázový rozdiel, aby pri interferencii vznikli maximá, resp. minimá.
 34. Aké sú podmienky interferenčných, resp. ohybových maxím a miním na planparalelnej vrstve, na štrbine a na mriežke?
 35. Napíšte Stefan-Boltzmannov zákon a Wienov posuvný zákon pre žiarenie čierneho telesa!
 36. Čo hovorí Planckova hypotéza? Napíšte Planckov vyžarovací zákon.
 37. Čo sú fotóny, napíšte vzťah pre energiu a hybnosť fotónu?
 38. Napíšte základnú rovnicu pre vonkajší fotoelektrický jav! Čo je výstupná práca elektrónov z kovu?
 39. Napíšte vzťah pre zmenu vlnovej dĺžky pri Comptonovom jave!

 

Odporúčané príklady určené na skúšku si môžete zosnímať na stránke Rôzne > Download.
 1. Elektrostatické pole. Príklady č. 1, 2, 4, 5, 6.
 2. Elektrický prúd. Príklad č. 1, 3, 4, 5, 6, 8.
 3. Magnetické pole. Príklady č. 1, 2, 3, 4.
 4. Elektromagnetická indukcia. Príklady č. 1, 2, 3, 4, 5.
 5. Vlnová optika. Príklady č. 1, 3, 6.

 

Základná literatúra

 1. Krempaský: Fyzika, ALFA 1983
 2. V. Hajko, Daniel-Szabo: Základy fyziky, Veda 1983
 3. F. Krupka, L. Kalivoda: Fyzika, SNTL/ALFA 1989
 4. D. Pudiš: Vybrané kaptitoly z fyziky, EDIS Žilina 2007
 5. V. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA 1988 (1983)
 6. Hockicko P.: Fyzika v príkladoch
 7. Kolektív autorov: E - skriptá Fyzika 1
 8. Kolektív autorov: E - fyzika
* s - skúška