Výskum

pár slov na úvod

Úvody a uvítacie stránky nie sú veľmi na čítanie a nie je ani táto. Patrí sa však práve na tomto mieste povedať kam návštevník zablúdil, čo sa tu dozvie alebo čo by tu mohol nájsť. Stránky vznikli asi hlavne pre študentov, ktorých som roky odporúčal na provizórny chaotický "sklad" údajov. Asi tam študenti našli, čo potrebovali, ale napriek tomu divne vyznievajú slová, že viem urobiť web. Ani o tomto si nemyslím to najlepšie, ale snáď čas a podnety od návštev spravia z neho aspoň priemerný web. Tento vznikol s pomocou doc. Ing. I. Jamnického, CSc., ktorý mi pomohol s aktívnym menu, za čo mu ďakujem.

Tak teda, čo je tu pre študentov? Je tu prehľad predmetov, ktoré aktuálne zabezpečujem prednáškami prevažne na Elektrotechnickej fakulte ale niektoré aj na iných fakultách Žilinskej univerzity. Pod týmito predmetmi sú aktuálne informácie o organizácii cvičení, skúšok, príp. písomných testov. Sú tu podmienky hodnotenia študenta a potrebné náležitosti pre úspešné absolvovanie predmetu. Okrem toho tu študent nájde časti z jednotlivých prednášok, príklady k cvičeniam, otázky na skúšku, sylaby predmetu, atď. Okrem denného študenta bakalára vytváram tieto stránky aj pre študentov inžinierskeho stupňa, ak budú hľadať témy pre svoju diplomovú prácu.

V tichosti dúfam, že sem zablúdi aj nejaký vedec. Pre neho, ale nielen pre neho je časť výskum, kde je prehľad mojej publikačnej činnosti, projektov a celkovej vedeckej orientácie vrátane výskumných programov, na ktorých so svojimi kolegami v poslednom čase pracujeme. Publikačná činnosť, ktorú tu uvádzam je verejne dostupná v indexovaných databázach a na tomto mieste je len z dôvodu kompletnej prehľadnosti mojej vedeckej orientácie.

Zrejme, keď nájdem materiál a chuť pochváliť sa aj niečím mimo týchto oblastí, tak som predbežne vytvoril miesto aj na to. Želám všetkým, čo dočítali úvodné slovo do konca ale aj ostatným nech tu nájdu, čo potrebujú skôr ako ich tieto stránky odradia.

pedagogika

Aktuálne zabezpečujem predmety Fyzika I, Fyzika II, Fyzika III pre študentov EF, Úvod do fyziky polovodičov a Vybrané state z fyziky aj pre ďalšie fakulty.

Spolu s mojimi doktorandami každoročne ponúkame niekoľko tém bakalárskych a diplomových prác.

výskum

Od r. 2006 intenzívne rozvíjame program fotonických štruktúr. Na pracovisku Katedry fyziky sme vybudovali dve unikátne technológie prípravy fotonických štruktúr - technológiu interferenčnej litografie a litografie v blízkom poli. Týmito technikami dosahujeme rozlíšenie v ráde niekoľko stoviek nanometrov. V poslednom čase implementujeme fotonické štruktúry pre prvky integrovanej optiky a optoelektroniky ako sú LED a polovodičové lasery.

V r. 2011 aj s podporou európskych fondov vzniklo na katedre špičkové Laboratórium laserových technológií. Okrem neho pre účely nášho výskumného programu máme k dispozícii Laboratórium optiky a Laboratórium ťahania optických vlákien.

Aktualizované 8. januára 2012.

doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Katedra fyziky
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 1
010 26 Žilina