Návody na praktiká v AB 104
 
Zimný semester 2017/2018
Stavebná fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Merané úlohy    Súbor
0. Vyhodnocovanie chýb merania
Meranie a jeho neurčitosť: Reakčný čas, Objem valčeka
Meranie objemu valčeka. (I.1)
1. Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla. (II.2)
2. Vyšetrovanie pružnej deformácie:
Meranie modulu pružnosti v šmyku statickou metódou.(II.5C)
3. Kalorimetrická metóda určovania hmotnostných tepelných kapacít tuhých látok. (I.4)
4. Meranie koeficientu dynamickej viskozity kvapaliny Stokesovou metódou. (I.8)