Meranie vybraných charakteristík LED

(prezenčná forma)

Meranie vybraných charakteristík LED

Meranie niektorých elektrických, elektrooptických a teplotných charakteristík LED a určenie vybraných parametrov LED.
Bližšie info

Akustické – zvukové vlnenie

(prezenčná forma)

Akustické – zvukové vlnenie

Šírenie akustického vlnenia v priestore, vlnová rovnica, rovnica postupnej vlny, akustický tlak. Meranie rýchlosti a analýza zvukového signálu, prípadne rázov vlnenia.
Bližšie info

Ultrazvukové vlnenie

(prezenčná forma)

Ultrazvukové vlnenie

Cvičenie sa zameriava na oboznámenie sa s generáciou, vlastnosťami a aplikáciou ultrazvukových vĺn. Generovanie ultrazvukových vĺn vo vzduchu a v kvapaline. Určenie vlnovej dĺžky zdroja pomocou akustickej rezonancie.
Bližšie info

Optické vlákno ako teplomer

(prezenčná forma)

Optické vlákno ako teplomer

Cvičenie zamerané na vlastnosti optických vlákien s ukážkou ich očistenia, zalomenia a zvárania, ďalej merania optickým reflektometrom (princípu a použitia) a merania tlmenia optického vlákna.
Bližšie info

Meranie vlasností LED a laserových diód

(prezenčná forma)

Meranie vlasností LED a laserových diód

Oboznámenie sa s konštrukciou a emisnými vlastnosťami a charakteristikami LED čipov a laserových diód
Bližšie info