O katedre fyziky

Katedra fyziky zabezpečuje výučbu základov všeobecnej fyziky pre všetky fakulty univerzity a taktiež výučbu niektorých špecializovaných predmetov fyzikálneho zamerania. Cieľom je však poskytnúť nielen súbor informácií o fyzikálnych javoch z určitej oblasti, ale tiež naučiť študentov aktívne pracovať s vytvoreným pojmovým aparátom a využívať pritom matematiku ako vyjadrovací jazyk. Je rozdelená na tri oddelenia podľa vedecko-odborného zamerania a jedno oddelenie pre podporu vedecko-výskumnej činnosti.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je už tradične orientovaná hlavne na využitie ultrazvukových metód pre vyšetrovanie kondenzovaných látok. Využíva sa široké spektrum ultrazvukových metód a techník pri vyšetrovaní polovodičov, kovov a ferroelektrických materiálov. Pozornosť je taktiež venovaná štúdiu samotných vlnových procesov a röntgenoštruktúrnej analýze tenkých vrsiev.

Optická skupina sa zaoberá štúdiom fyzikálnych vlastností konvenčných telekomunikačných optických vlákien, dvojjadrových optických vlákien, fotonických kryštálových vlákien, biologických fotonických štruktúr a polovodičových laserových diód na báze kvantových jám. V rámci skupiny sa tiež študuje samodifrakcia v magnetických kvapalinách a fotorefraktívny jav vo vybraných typoch tuhých látok.

Image
Image
Image

 

V poslednej dobe sa vedecko-výskumný program katedry rozšíril o zameranie na teoretické štúdium v oblasti fyziky vysokých energií. Jedna výskumná skupina pracuje v oblasti fenomenológie štandardného modelu elektroslabých interakcií, menovite študuje narušenie elektroslabej symetrie. Vedecko-výskumné skupiny katedry dosiahli v spomínaných oblastiach dobrú úroveň a stali sa známymi i v zahraničí. Vedecké aktivity katedry sú pravidelne prezentované na medzinárodných konferenciách a priebežne publikované v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch.

Výročná správa

Image
Image