FOTONIKA

Inžiniersky študijný program

Elektooptika má veľmi blízko k fotonike a častokrát sa tieto dva odbory aj zamieňajú. Fotonika však okrem elektrooptiky úzko súvisí aj s optomechanikou, optoelektronikou, kvantovou optikou a kvantovou elektronikou.

Využitie elektooptikyfotoniky je v súčasnej dobe veľmi široké a zahŕňa veľmi veľa technických a vedných oblastí, ako aj oblastí každodenného života. Poznatky týchto odborov sa využívajú v telekomunikáciách, pri spracovaní informácií, pri detekcii, generovaní a prenose svetla, vo fotovoltike, v medicíne, biológií, pri diagnostike a spracovaní materiálov, v snímacej technike, osvetľovacej a zobrazovacej technike, metrológií, robotike, mikroelektronike, poľnohospodárstve a v mnohých ďalších oblastiach.

Európska komisia odhaduje, že 20 až 30 percent celej európskej ekonomiky a 10 percent pracovnej sily v súčasnosti už závisí od fotonických technológií [https://carlahub.eu/about-carla/]. Z toho dôvodu sú a budú v Európskej únii i na Slovensku veľmi žiadaní odborníci so vzdelaním v oblastiach elektrooptiky a fotoniky.

Čo ponúkajú programy Elektrooptika a Fotonika?

Štúdiom elektrooptiky a fotoniky študent získa vedomosti z programovania, z elektrických obvodov a elektroniky, z optiky a fotoniky, z fyziky a matematiky a vedomosti o materiáloch používaných v elektrooptike a fotonike. Všetko sú to vedomosti, ktoré je možné úspešne využiť ako na tvorivých pozíciách v priemysle, tak aj na pozíciách zaoberajúcich sa vedou a výskumom.

Na žiadnom študijnom odbore však nikdy nenaučia všetko, čo bude absolvent neskôr potrebovať. Preto snaha nášho pedagogického tímu bude naučiť študentov myslieť. Myslieť spôsobom, ktorý na základe získaných vedomosti umožní pochopiť a rozanalyzovať aj témy, s ktorými sa počas štúdia študenti nemusia stretnúť.

Kto môže študovať Elektrooptiku a Fotoniku?

Ten, kto nechce mať problém nájsť si zamestnanie.

Ten, kto má záujem rozumieť prírodným javom, ktoré sa využívajú v elektroptických a fotonických prvkoch, zariadeniach a systémoch.

Ten, kto má záujem vzdelávať sa v oblastiach prírodných a technických vied, nebojí sa fyziky a matematiky, chce sa pýtať „Prečo to tak je?“, dáva si otázky „Ako by sa to dalo využiť?“ a hľadá na ne odpovede, je tvorivý a bude náročný na seba i svojich učiteľov, ktorým nedá „ani dýchať“.