Projekty a granty

Erasmus + program: A lexicon of educational films on the subject of STEM for primary and secondary school students - films4edu: no.
2020-1-PL01-KA226-SCH-096354 (2021 - 2023)
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2023
Zodpovedný riešiteľ: Peter Hockicko

EPPCN Agreement KE3202/EPPC zmluva KE3202
Obdobie riešenia: 01/2021-12/2024
Zodpovedný riešiteľ: Arnaud Marsolier, CERN
Zodpovedný riešiteľ za FEIT: Ivan Melo

VEGA 1/0069/19 Polymérne fotonické štruktúry pre senzorové aplikácie.
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022
Zodpovedný riešiteľ: Martinček Ivan, prof. Mgr. PhD.

VEGA 2/0043/21 Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc
Obdobie riešenia: 01/2021 - 12/2024
Zodpovedný riešiteľ: Natália Tomašovičová, Ústav experimentálnej fyziky SAV
Zodpovedný riešiteľ za FEIT: Peter Bury

KEGA č. 023ŽU-4/2021: Rozvoj intelektuálnych spôsobilostí a manuálnych zručností v STEM vzdelávaní
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2023
Zodpovedný riešiteľ: Peter Hockicko

APVV-19-0602 3D fotonické polymérne mikrosenzory integrované s optickými vláknami
Obdobie riešenia: 07/2020 – 06/2023
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Martinček

APVV-20-0264 Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne
Obdobie riešenia: 08/2021 – 12/2024
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Pudiš

APVV-21-0078 Výskum trvalo udržateľných živíc s vysokou účinnosťou a s použitím surovín z obnoviteľných zdrojov
Obdobie riešenia: 07/2022 - 06/2026
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Kúdelčík
Zodpovedný riešiteľ za FEIT: Štefan Hardoň