Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania a možnosti ich riešenia

Konferencia je zameraná na identifikovanie a riešenie aktuálnych problémov vo fyzikálnom vzdelávaní na univerzitách a stredných školách a v rámci diskusií odborníkov budú navrhnuté riešenia daných problémov.

Termín: 13. – 14. 9. 2023
Miesto: Univerzitné stredisko Zuberec: http://zuberec.uniza.sk/
Vložné: 150 EUR (zahŕňa stravu (O, V, R, O) a ubytovanie) (možnosť požiadať o redukované vložné)
Max. počet účastníkov: 50
Témy do diskusie:

 • prezentácia výsledkov projektu KEGA: Rozvoj intelektuálnych spôsobilostí a manuálnych
  zručností v STEM vzdelávaní No. 023ŽU-4/2021
 • projekt Films4edu: A lexicon of educational films on the subject of STEM for primary and
  secondary school students – films4edu: Erasmus+: Agreement n° 2020-1-PL01-KA226-SCH096354
 • využitie programu Tracker vo výuke fyziky
 • inovované laboratórne úlohy vo výuke mechaniky
 • skúsenosti a problémy učiteľov stredných škôl a gymnázií
 • vplyv novej školskej reformy na fyzikálno technické znalosti
 • diskusia a návrhy riešenia problémov

Výstup: zborník abstraktov (s informáciou o pracovisku a problematike, ktorej sa autor venuje).
Voľný program: Západné Tatry – Roháče, Múzeum oravskej dediny, Turistické trasy v Roháčoch:
http://zuberec.uniza.sk/?page_id=20

Kontakt:

UNIZA, FEIT, Katedra fyziky
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
peter.hockicko@uniza.sk
T: +421 41 513 2058 • M: +421 915 728 596
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia

Platobné údaje:

Príjemca: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
ICO: 00397563
DIC: 2020677824
VAT: SK2020677824

Bankové údaje:

Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 4929/32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava
Bankové spojenie: SK74 8180 0000 0070 0026 9917
VS: 103110
Konštantný symbol: 0308
Poznámka pre prijímateľa: AkProFyzIA_Meno a priezvisko účastníka
Vložné je potrebné uhradiť do 6. 9. 2023

Prihlášky v tvare:

Meno a priezvisko:
Pracovisko:
e-mail:
Názov príspevku:
Abstrakt:
Zasielajte na adresu: peter.hockicko@uniza.sk do 6. 9. 2023